Статут

Української Народної Партії

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Українська Народна Партія (скорочено - УНП ) — політична партія‚ що утворена та зареєстрована в порядку визначеному законодавством, що регулює діяльність політичних партій в Україні, діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших законів України, як вияв народної ініціативи, спрямованої на оновлення суспільства‚ утвердження державної незалежності України‚ побудову в Україні національної демократичної соціальної правової держави та розвиненого громадянського суспільства.

1.2. Головною метою діяльності УНП є утвердження та захист державної незалежності України, розбудова в Україні розвиненого громадянського суспільства та національної демократичної соціальної правової держави, інтегрованої в європейське співтовариство шляхом повноправного членства в НАТО, Європейському Союзі та інших євроатлантичних структурах, здобуття у визначений Конституцією України та законами України спосіб владних повноважень членами УНП для реалізації партійної програми.

1.3. УНП вважає своїм головним завданням здійснення чи підтримку політики, яка сприяє:

а) становленню України як національної демократичної правової держави‚ що забезпечує вільний розвиток особистості‚ захист прав і свобод людини та нації;

б) побудові в Україні системи політично відповідальної влади;

в) розвитку соціальної ринкової економіки з пріоритетом приватної власності, яка б надійно захищала інтереси українських споживачів і виробників, високу якість життя людей;

г) відродженню української нації, історичної пам'яті та національної свідомості громадян України, розвитку української мови і культури‚ подоланню наслідків русифікації;

д) захисту і примноженню культурних‚ політичних та господарських традицій українського народу‚ утвердженню християнських та загальнолюдських цінностей;

е) недоторканності особи та приватної власності‚ гармонійній взаємодії особи‚ родини‚ нації‚ суспільства та держави;

є) всебічному розвитку мов і культур національних меншин та етнічних груп‚ що проживають на території України‚ захисту їхніх життєвих прав та інтересів;

ж) допомозі українцям, які проживають в інших країнах, в їхньому прагненні до збереження власної національної самобутності та розвитку рідної культури і освіти, їхнім культурним та економічним зв'язкам з Україною;

з) захисту національних інтересів України, гарантіям безпеки її громадян та побудові безпечного і стабільного громадянського суспільства.

1.4. УНП підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями‚ громадськими об’єднаннями‚ іншими добровільними об'єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить програмовим принципам та цілям УНП.
УНП підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України, укладає лише такі угоди, які не ставлять УНП в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іноземної організації чи політичної партії.
УНП засновує міжнародні спілки чи вступає до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних органів.

1.5. Налагоджуючи зв'язки і підтримуючи стосунки з будь-якою ланкою політичної системи України‚ УНП виходить з того‚ що такі взаємини мають грунтуватися на засадах доброї волі‚ демократичного діалогу та взаємної поваги.

1.6. УНП як політична партія діє відповідно до своєї Програми та свого Статуту в межах Конституції України та чинного законодавства. УНП бере участь у формуванні органів державної влади й управління‚ а також у здійсненні і реалізації програми УНП через своїх представників‚ обраних та призначених до органів державної влади й місцевого самоврядування.

1.7. УНП діє демократичними‚ конституційними методами‚ з дотриманням принципів гласності‚ плюралізму думок‚ неприпустимості переслідування за переконання‚ поваги до особистості. УНП заперечує дискримінацію особи та нації‚ а також міжнаціональну‚ релігійну чи будь-яку іншу ворожнечу й насильство та їх проповідування.

1.8. УНП має право:

а) домагатися представництва в органах влади
через участь у виборах Президента України, Верховної Ради України, депутатів місцевих рад та міських, селищних, сільських голів та в формуванні органів виконавчої влади і управління на загальнодержавному та місцевому рівнях;

б) здійснювати свої програмні цілі та завдання через здобуті на виборах та отримані внаслідок участі в формуванні органів виконавчої влади і управління владні повноваження – самостійно чи разом з політичними партнерами;

в) організовувати вивчення громадської думки, ініціювати всеукраїнські та місцеві референдуми і опитування громадян, брати участь у їх проведенні;

г) домагатися дотримання в Україні положень Загальної декларації прав людини ООН‚ Заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі‚ інших міжнародних угод з питань захисту людських прав;

д) засновувати власні засоби масової інформації у відповідності до законів України; розповсюджувати інформацію про свою діяльність і про ставлення до влади та до політичних проблем через бюлетені‚ інформаційні листки, листівки, летючки‚ плакати‚ звернення‚ відкриті листи до громадян‚ а також висловлювати свою політичну позицію з будь-яких питань суспільно-політичного життя через засоби масової інформації;

е) організовувати і проводити мітинги‚ збори‚ демонстрації‚ марші‚ походи‚ пікетування та інші масові заходи ;

є) брати участь в диспутах‚ семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з актуальних питань життя суспільства;

ж) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.

1.9. З метою досягнення цілей та здійснення завдань, передбачених Програмою та цим Статутом, УНП у відповідності до чинного законодавства України може утворювати політичні і виборчі коаліції та блоки. УНП захищає своїх членів, зокрема представлених у державних органах, установах та громадських об’єднаннях.